Sterowanie procesami produkcyjnymi - prognozowanie, planowanie, harmonogramowanie​

Szkolenie warsztatowe dwudniowe​​

Sterowanie procesami produkcyjnym w obecnym świecie może wydawać się niezwykle złożonym i trudnym zadaniem do realizacji. Jednak przy znajomości podstawowych zjawisk zachodzących w przepływie procesu, oraz znajomości kilku prostych narzędzi, możemy poradzić sobie z sterowaniem i zarządzaniem procesami. To szkolenie właśnie zapewni uporządkowany zbiór zasad i narzędzi który pozwoli na ogarnięcie wydawało by się skomplikowanego świata planowania, harmonogramowania i zarządzania procesami. 

Szkolenie charakteryzuje się wysoką dynamiką oraz interaktywnością. Metody, których używamy, to m.in. studium przypadku, dyskusje, symulacje i prezentacje.

Kluczowym elementem programu jest treść merytoryczna, poparta przykładami a następnie rozwiązywanymi wspólnie ćwiczeniami. W ten sposób uczestnicy zostają zaangażowani w proces analizy zagadnień biznesowych oraz dyskusję mającą na celu szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów oraz wzmocnienie umiejętności podejmowania decyzji.

Korzyści po szkoleniu:​

 • Poznanie koncepcji, zasad i narzędzi zarządzania produkcją, metod planistycznych i zasad harmonogramowania - strategie i narzędzia planowania efektywnej realizacji zleceń.
 • Zapoznanie się z możliwościami nowoczesnych narzędzi zarządzania produkcją.
 • Poznanie metod analizowania i prognozowania popytu, zarządzania nim, oraz zrozumienie wpływu jakości prognoz na jakość planowania
 • Poznanie systemów sterowania zapasami, metod odnawiania zapasów, optymalizacji poziomu zapasu cyklicznego i bezpieczeństwa

Dla kogo

 • Kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych).​
 • Kierownicy produkcji, planiści.
 • Osoby odpowiedzialne za prognozowanie popytu.
 • Pozostałe osoby uczestniczące w procesach zarządzania produkcją (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy).

Program szkolenia

 1. Zarządzanie popytem i prognozowanie. Pierwsze kroki w budowaniu systemu wspierającego podejmowanie decyzji, w zakresie równoważenia popytu z podażą.
  • Rodzaje popytu – popyt stacjonarny, sezonowy, podlegający trendom
  • Anomalie popytu i ich przyczyny
  • Tworzenie prognoz sprzedaży
  • Jakość procesu prognozowania
  • Mierzenie sprawdzalności prognoz
  • Prognozowanie z pomocą modelu naiwnego, średniej arytmetycznej, wygładzania wykładniczego
  • Proces planowania sprzedaży i produkcji (Sales and Operations Planning, S&OP)
 2. Główny harmonogram produkcji – MPS. Zadania MPS w zależności od profilu produkcji. Finalny harmonogram montażu – FAS.
  • MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta.
  • Główne cele MPS
  • Dezagregacja planu sprzedaży
 3. Planowanie potrzeb materiałowych – MRP.
  • Rola struktur materiałowych dla prawidłowego funkcjonowania MRP
  • Dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania.
  • Produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.
  • Zarządzanie wielkością partii.
 4. Planowanie zdolności produkcyjnych – CRP. Zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP.
  • Gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane.
  • Marszruty, scenariusze realizacji.
  • Planowanie CRP w różnych horyzontach czasowych
 5. Harmonogramowanie i realizacja, planowanie zadań i obciążeń produkcyjnych
  • Metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny – CPS.
  • Przykładowe algorytmy harmonogramowania przy ograniczonych zdolnościach.
  • Ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych.
  • Monitorowanie zaawansowania produkcji (karty pracy).
  • Rola i możliwości systemów klasy ERP w sterowaniu zleceniami
 6. Zarządzanie zapasami jako wsparcie dla skutecznego planowania, zapewnienie ciągłości produkcji i właściwego poziomu obsługi klienta
  • Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami.
  • Zapasy w procesie produkcyjnym.
  • Popyt zależny i niezależny – punkt rozdziału a budowanie zapasów
  • Klasyfikacja ABC stanów magazynowych.
  • Zapas bezpieczeństwa – SS i zapas czasu
  • Koszty stałe i zmienne budowania, utrzymywania i braku zapasów
  • Systemy odnawiania zapasów
 7. Najważniejsze typy produkcji – podział ze względu na czas realizacji zamówień i umiejscowienie w procesie głównych zapasów
  • Istota punktu rozdzielającego
  • Produkcja na magazyn (MTS)
  • Produkcja na zamówienie (MTO)
  • Montaż na zamówienie (ATO)
  • Konstrukcja na zamówienie (ETO)
 8. Charakterystyka podstawowych systemów sterowania produkcją
  • Funkcje sterowania produkcją
  • Sterowanie wg cyklu i taktu produkcyjnego
  • Systemy typu push i pull
  • Systemy MRP, MRPII, ERP, JIT, OPT
Przewiń do góry