Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

§ 1 Realizacja usług

1.Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora:
-Korzystając z formularza on‐line umieszczonego na stronie internetowej https://cgrowth.pl przy danej ofercie szkolenia.-Za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając skan formularza na adres: szkolenia@cgrowth.pl
2.O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat na podstawie faktur proforma.
3.Na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia Organizator potwierdza jego rozpoczęcie i drogą e‐mailową przekazuje Kursantom szczegółowe informacje organizacyjne.

§ 2 Cena i warunki płatności

1.Cena szkolenia obejmuje: udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych, wydanie zaświadczenia ukończenia.
2.Cena nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania i opłat za parkowanie.
3.Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
4.Wpłaty należy dokonać na podstawie faktury proforma do 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
5.Nieuiszczenie opłaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla Klienta.
6.Wpłaty należy dokonać na konto bankowe nr: 61 1020 2313 0000 3602 0533 4760 podając w tytule płatności nazwę szkolenia oraz termin rozpoczęcia zajęć.
7.Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT i jej dostarczenia drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 3 Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Klienta

1.Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej e‐mailem na adres szkolenia@cgrowth.pl
2.Klient ma prawo dokonać zmian personalnych na liście Kursantów delegowanych na szkolenie na 48 godziny przed jego rozpoczęciem, nie zmniejszając jednak liczby uczestników podanej Organizatorowi w zgłoszeniu.
3.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Klientowi przysługuje zwrot wpłaty w całości.
4.W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty.
5.W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora wpłata zostaje zwrócona w całości.
6.Wysłanie zgłoszenia przy braku uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją. W tym przypadku ma zastosowanie § 3 pkt.4.

§ 4 Materiały szkoleniowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

1.Materiały szkoleniowe przekazywane Kursantowi w ramach szkolenia stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją szkolenia lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione, chyba, że wynika to z odrębnych umów czy z odrębnych przepisów prawa.
2.Uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie w pełnym wymiarze godzin, wystawiane jest stosowne Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

§ 5 Zmiany terminu szkolenia

1.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy (ustalana indywidualnie dla każdego szkolenia) lub z innych ważnych powodów.
2.Informacje o zmianach przekazywane są w formie telefonicznej lub elektronicznej najpóźniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

§ 6 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1.Stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych Kursanta jest Constant Growth Sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów, komunikacji między Kursantem a Organizatorem, przekazywania informacji o działalności Organizatora oraz wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Zakres przetwarzania i czas przechowywania wynika z regulacji prawnych. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres biuro@cgrowth.pl

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.
3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.
4. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzględnienie.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od niego niezależnych. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kursantów, które mogą zostać zgubione, zniszczone podczas szkolenia.
4.Kursanci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.